DeepMind - Episodio #2 - Chi è Satoshi Nakamoto

DeepMind - Episodio #2 - Chi è Satoshi Nakamoto